Alberta –  آلبرتانیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – فارغ‌التحصیلان بین‌المللی – خویشاوندی – کشاورزی – استخدام استراتژیک
British Columbia – بریتیش کلمبیانیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – حرفه‌های درمانی – فارغ‌التحصیلان بین‌المللی – مهاجرت تجاری
Manitoba –  منیتوبانیروهای متخصص – فارغ‌التحصیلان بین‌المللی – خویشاوندی – مهاجرت تجاری – کشاورزی – استخدام استراتژیک – حمایت از طرف انجمنها
New Brunswick –  نیو برانزویکنیروهای متخصص – مهاجرت تجاری
Newfoundland and Labrador –  نیو فاند لند و لابرادورنیروهای متخصص – فارغ‌التحصیلان بین‌المللی – خویشاوندی
Northwest Territories – مناطق شمال غربینیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – مهاجرت تجاری
Nova Scotia – نوا اسکوشیانیروهای متخصص – فارغ‌التحصیلان بین‌المللی – خویشاوندی – حمایت از طرف انجمن‌ها
Ontario – انتاریونیروهای متخصص – سرمایه‌گذاری – فارغ‌التحصیلان بین‌المللی
Prince Edward Island – جزیره پرنس ادواردنیروهای متخصص – مهاجرت تجاری – خویشاوندی
Saskatchewan – ساسکاچواننیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – فارغ‌التحصیلان بین‌المللی – خویشاوندی – کشاورزی – حرفه‌های درمانی – مهاجرت تجاری
Yukon – یوکاننیروهای متخصص – کارگران نیمه ماهر – مهاجرت تجاری